Ar bus Girkalnyje paukštynas?

Ar bus Girkalnyje paukštynas?

243
0
DALINTIS

Stanislava TIJŪNAITIENĖ

2017 metų pirmasis pusmetis buvo labai neramus Girkalnio miesteliui dėl UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos – planuojamo paukštyno statybos Pakalniškių kaime, Girkalnio seniūnijoje. Vyko debatai, pristatymai, svarstymai, o galų gale ir girkalniškių apklausa, kurioje gyventojai, turintys balsavimo teisę, išsakė savo valią – iš balsavusių gyventojų skaičiaus net 89 procentai pasisakė PRIEŠ paukštyno statybas.

Motyvai
Planuojamos ūkinės veiklos vieta pasirinkta netinkamai, neatsižvelgta į vyraujančių Raseinių rajone vėjų kryptis, atstumus nuo gyvenviečių bei pavienių gyvenamųjų namų. Kai vyraujantys vėjai pučia iš vakarų, pietvakarių, šiaurės vakarų, o Girkalnio miestelio gyvenvietė nutolusi 540 m atstumu šiaurės rytų kryptimi, pavieniai gyvenamieji namai – 220 m atstumu pietvakarių kryptimi, 370 m šiaurės rytų kryptimi.
UAB ,,Agrovera“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pabrėžiama, kad planuojamos ūkinės veiklos (įskaitant esamą foninę taršą) sąlygota aplinkos oro tarša nelabai padidės, tačiau leistinos normos, bet kuriuo atveju nebus viršijamos nei sklype, nei už jo. Tačiau neatsižvelgiama į tai, kad dabartiniu metu artimoje teritorijoje yra pakankamai taršos šaltinių: teritorijoje yra 36 gyvulininkystės ūkiai su 293 galvijais, kurie gali būti galimi požeminio vandens teršėjai. Teigiama, kad atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį bei sąlygojamą taršą, tikėtina, kad planuojamas objektas būtų priskirtas vidutinio pavojingumo objektui. Iš kiekvienos paukštidės teršalai į aplinkos orą bus išmetami per 18 taršos šaltinių. Teršalų išskirs 107,305 t per metus, mėšlo pagaminama 120000 t per metus. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius neplanuoja naudoti išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos bei jos poveikio mažinimo priemonių. Dezinfekcijai bus naudojami sveikatai pavojingi biocidai: omnicidas ir virocidas, kurie po aerozolinio išpurškimo veiksmingi išliks 7 d. Amoniako kiekiui mažinti bus naudojamas probiotikas, taip pat purškiamas aerozoliu.
Planuojamo statyti objekto, aptarnaujančio transporto judėjimas bus papildomas triukšmo šaltinis ir neigiamai veiks gyventojų sveikatą.
Prie galimų pavojų ir ekstremalių situacijų nustatyta, kad UAB ,,Agrovera“ bendrovės veikla labiausiai nukentėtų sutrikus elektros energijos tiekimui iš skirstomųjų tinklų.
Neįvertinta paukščių ligų ekstremali situacija, nenumatyta paukščių gaišenų užkasimo vieta.
Paukščių gripo virusai pavojingi ir žmonėms. Oficialiai nustačius paukščių gripą, gali būti priimtas sprendimas 3 km spinduliu skersti visus paukščius ir saugiai sunaikinti, o 10 km spinduliu ribojamas paukščių ir žmonių judėjimas.
Konstatuojamas galimas nereikšmingas nekilnojamojo turto kainų sumažėjimas dėl psichologinio poveikio, nemalonios asociacijos su paukštyno veikla. Taip pat pabrėžiama, kad metodikos, kuri leistų įvertinti nekilnojamojo turto kainos pokytį dėl tam tikrų pokyčių teritorijoje nėra. Tas nereikšmingas, turi reliatyvią reikšmę. Milijonieriui ir šimto tūkstančių praradimas yra nesvarbus, o paprastam žmogui, visą gyvenimą investavusiam į turtą ir keliasdešimt eurų yra dideli pinigai. Kas kompensuos šiuos praradimus? Gyventojai mano, kad kainų pokytis bus svarbus. 4. (10)Kas norės įsigyti nekilnojamojo turto taršios įmonės kaimynystėje?
Analizuojant pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą gyventojams, susidarė įspūdis, kad ji parengta, vadovaujantis pasenusia informacija, dirbant kabinete ir nemačius tiriamos aplinkos, remiantis bendrais Raseinių rajono tyrimo ir stebėjimo rezultatais.

Palankus valdžios sprendimas
Po visų svarstymų, debatų ir gyventojų apklausos rezultatų Raseinių rajono savivaldybės vadovai priėmė sprendimą: NEPRITARTI UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos – planuojamo paukštyno statyboms Pakalniškių kaime, Girkalnio seniūnijoje.
Na, atsikvėpė girkalniškiai, patikėjo savo jėgomis ir ramiai praleido 2017 metus bei 2018-ųjų pirmąjį pusmetį, nes šių metų liepos mėnesį vėl išlindo UAB ,,Agrovera“ kaip Pilypas iš kanapių – reikia paukštyno.

Ar bus paukštynas Girkalnyje?
2018 m. liepos 30 d. vėl UAB ,,Agrovera“ kviečia gyventojus tą pačią ataskaitą svarstyti. Įdomu, kas pasikeitė? Gal vieta? Žmonių nuomonė? O gal pasikeitus Raseinių rajono savivaldybės administracijos vadovams, pasikeitė ir nuomonė?
Aplinkos apsaugos agentūra teigia: Girkalnio miestelio gyventojų pastabos dėl poveikio aplinkai ataskaitos ir poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados prieštarauja viena kitai, todėl vėl kviečia gyventojus išsakyti savo nuomonę. Į aptarimą buvo pakviestos visos suinteresuotos šalys, iš kurių girdėjome tik Visuomenės sveikatos centro specialistę ir, žinoma, nenuilstančią kovotoją už Girkalnį be paukštyno – J. Aleksandrovienę. 5. (12)
Kiti tylėjo ar nematė reikalo dalyvauti pokalbyje. Tačiau buvo ir nekviestųjų: LR Seimo narė Vida Ačienė, kuri išsakė savo abejones dėl poveikio aplinkai tyrimo.
Nors PAV ataskaitos svarstymas vyko darbo dienos viduryje, karštoje kaip Afrika seniūnijos salėje netilpo visi, norintys dalyvauti. Gyventojai po susirinkimo negailėjo karčių žodžių seniūnei: kodėl negalėjo pakeisti susirinkimo vietos – juk yra bendruomenės salė, o gal darė tyčia, kad kuo mažiau susirinktų ir kuo mažiau šnekėtų, nes iškeps…?
Šiaip ar taip, diskusija, kurioje nebylio vaidmenis prisiėmė Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir specialistai, buvo karšta – gyventojai išsakė viską ar beveik viską, ką jie mano apie ponus, prievarta besiveržiančius į Girkalnį, apie kvapus, o tiksliau smarvę, apie triukšmą, gatvę per miestelį, kuria važinėtų, ir tvaikas, ir paukščiai, apie kitus dalykus… Kliuvo visiems: ponams Jagminams, valdžiai, Aplinkos apsaugos agentūrai, o klausimas liko atviras. Bus ar nebus paukštynas Girkalnyje, gyventojų nuomonė ką nors lemia, kodėl pasirinktas Girkalnio miestelis, nes netoli yra bent 5 apleisti kaimai, kuriuose nors du paukštynus statyk…?

Diskusija seniūnijos kieme
Įsiaudrinę ir pikti girkalniškiai neskubėjo skirstytis: visiems labai rūpėjo, kodėl tylėjo administracijos direktorius L. Kavaliauskas, prisimindami, jog pirmajame svarstyme dalyvavęs tuometis administracijos direktorius R. Ačas patikino gyventojus: paukštyno statyba Pakalniškių kaime – miestelio gyventojų rankose. Kaip nuspręsite, taip ir bus! 6. (8)
O dabartinis tyli – kodėl? O gal jau yra priėmęs pagrindinį sprendimą? Gal su jo žinia vėl atgimė paukštyno reikalai? Ar galima iš direktoriaus pasakyto sakinio, jog paukštynas privalės jungtis prie vandens ir nuotekų valymo įrenginių, vadinasi, klausimas jau išspręstas: paukštynas bus?
Dar kiti sakė turintys viltį, nes suprato, kad Seimo narė V. Ačienė yra objektyvi ir tikrai, o ne tariamai domisi šia situacija, turi drąsos ir galbūt galės padėti.
Daug piktų žodžių skriejo raseiniškiui seimūnui Arvydui Nekrošiui: fotografuojasi prie kiekvieno stulpo, kaip būtų susitikimo vietoje su rinkėjais ir deda į savo feisbuką, tai kur prapuolė dabar, kai reikia padėti, o ne pozuoti? O kai šių eilučių autorė suabejojo dėl to, kad galbūt jis nežinojo, tai buvo užpilta klausimais: visi žinojo, o jis ne? Rinktas Raseiniuose, o ne pagal sąrašą, tai kaip jis gali nežinoti, juk jo pagalbininkas – buvęs Raseinių rajono policijos vadas? Nežinojo ar nenorėjo žinoti?
Dar kiti, netekę vilties, siūlė lažintis ir teigė, jog paukštynas bus, nes dideli pinigai daro didelius pinigus.

Tačiau beveik visų girkalniškių ryžtas – stovėti kaip Baltijos kelyje rankomis apkabinus miestelį ir neįsileisti žudančios smarvės – džiugina. Tikiu, bus taip, kaip nusprendė žmonės, nes miestelis bus jų tol, kol žmonės turės drąsos kautis dėl to, kuo tiki.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI