APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMAS MIŠKO KELIAIS

APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMAS MIŠKO KELIAIS

587
0
DALINTIS

Artėja metas, kai, atvėsus orams, įsibėgės miško kirtimai. Kirtavietėse paruošta mediena bus vežama į tarpinius miško sandėlius, vėliau gabenama į panaudojimo vietas. Taigi, straipsnyje aptarsime, kokių dokumentų reikia ir kokių reikalavimų privalu laikytis gabenant apvaliąją medieną. Primename, kad apvaliosios medienos gabenimas reglamentuojamas aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 patvirtintame Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše.

 

Reikalavimai fiziniams asmenims, gabenantiems medieną

Kai nevykdantis ekonominės veiklos miško savininkas iš jam nuosavybės teise priklausančio miško gabena daugiau kaip 1 m3 medienos (nesvarbu kokiu atstumu), jis privalo turėti: užpildytą medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, leidimą kirsti mišką arba pranešimą apie ketinimą kirsti mišką (arba jų kopiją), nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą (arba jo kopiją), kai mediena pagaminta kirtimais, kuriems vykdyti leidimai kirsti mišką yra neprivalomi. Medienos gabenimu nelaikomas medienos ištraukimas iš kirtaviečių į medienos krovos aikšteles: vadinamuosius tarpinius sandėlius.

Medienos gabenimo lapas yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodomi visi Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše privalomi rekvizitai. Jei ne visa privaloma  informacija užpildyta, net ir turint šį dokumentą bus laikoma, kad medieną gabenate be medienos gabenimo lapo. Pavyzdinę apvaliosios medienos gabenimo lapo formą galima rasti Aplinkos ministerijos svetainės www.am.lt, skiltyje “Miškai/Privačių miškų savininkams”.

Medienos gabenimo lapas turi būti išrašomas po egzempliorių medienos siuntėjui, gavėjui (-jams) ir fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną. Tais atvejais, kai siuntėjas, vėžėjas ir gavėjas yra  vienas miško savininkas, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius. Jei medienos gabenime dalyvauja du dalyviai –  kiekvienam po egzempliorių.  Medienos gabenimo lapas surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai. Kai apvaliosios medienos pakraunama keliose pakrovimo vietose, esant kitam siuntėjui, kiekvienoje vietoje surašomas naujas medienos gabenimo lapas. Kai apvalioji mediena vežama į kelias iškrovimo vietas, surašomas kiekvienai iškrovimo vietai skirtas medienos gabenimo lapas.  Medienos siuntėjas ir medienos gavėjas jiems skirtus medienos gabenimo lapų egzempliorius privalo saugoti 1 metus nuo medienos gabenimo lapo surašymo.Vežėjas medienos gabenimo lapų saugoti neprivalo.

 

Reikalavimai juridiniams asmenims, gabenantiems medieną

Kai medieną gabena juridiniai asmenys, jie privalo naudoti krovinio gabenimo dokumentą – važtaraštį, užpildytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsniu. Važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos.

Jei krovinys pervežamas Lietuvos teritorijoje ne sau (t. y. medienos siuntėjas, vežėjas ir gavėjas nėra  vienas asmuo) ir ekonomine veikla besiverčiančio medienos siuntėjo pajamos per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų sumą, jis privalo elektroniniu būdu pateikti kiekvieno krovinio važtaraščių Valstybinei mokesčių inspekcijai per VMI Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Elektroninių važtaraščių posistemį (i.VAZ).  Detaliai ši tvarka aprašyta VMI viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 patvirtintose „Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse“.

 

Kada teikiamas informacinis pranešimas seniūnui

Kai savivaldybių administracijos direktoriai įsakymais nustato laikotarpius, kurių metu ypač didelė kelių sugadinimo tikimybė (apie tai skelbiama savivaldybių interneto svetainėse, vietinėje spaudoje, Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje www.amvmt.lt), Apvaliosios medienos gabenimo tvarkoje taip pat numatyta prievolė medienos siuntėjams tuo laikotarpiu pranešti seniūnijų seniūnams apie planuojamą gabenti apvaliąją medieną Savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės vidaus (miško) keliais. Medienos siuntėjas seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos krovimo vieta, seniūnui privalo pranešti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo, pateikdamas raštu, faksograma ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą, kuriame nurodyta informacijos apie medienos siuntėją, vežėją, transporto priemonę, krovimo vietą, planuojamą medienos gabenimo maršrutą ir įsipareigojimas suremontuoti sugadintą kelią.

Pasikeitus situacijai, pateiktai informaciniame pranešime, medienos siuntėjas privalo pateikti patikslintos informacijos, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip medienos gabenimo dieną. Medienos siuntėjas informacinio pranešimo, pateikto seniūnui, kopiją įteikia vežėjui ar fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose su kitais medienos gabenimo dokumentais.

Baigdami norime dar kartą priminti, kad teisės aktų nustatyta tvarka miško kelių, einančių per miško savininkų ir valdytojų valdas, prižiūrėti ir remontuoti privalo tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai, kad naudojantis miško keliais, juos reikia saugoti, sugadinus atsiranda prievolė savo lėšomis juos sutvarkyti.

 

Parengė Lietuvos miško savininkų asociacija

Aplinkos ministerijos užsakymu

 mediena

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI