Savaitės temos atgarsiai

Savaitės temos atgarsiai

554
0
DALINTIS
2016 metų vasara. Girkalnio seniūnė J. Šaulienė rodo judėjimo RASAI valdybai planuojamo Girkalnio paukštyno statybos vietą.

Stanislava TIJŪNAITIENĖ 


 

 

„Naujo ryto“ (2017 04 14, Nr. 15) straipsnyje „Ne iš kiekvieno kiaušinio išsirita viščiukas, arba Girkalnio aistros“ pristatėme Jums, mieli mūsų skaitytojai, planuojamą paukštyną Pakalniškių k., Girkalnio seniūnijoje, aptarėme  verdančias aistras dėl šios planuojamos statybos. Girkalnio miestelis pasidalijo į dvi dalis: vieni nori paukštyno ir būsimų darbo vietų, kiti regi paukštyno ir kiaulių komplekso nesuderinamumą ir mano, kad pastačius šį objektą, vietovė taps ne tik nereikšminga, bet ir nepatraukli sveikatai patrauklių investicijų pritraukimui. Šiandien Jūsų dėmesiui – girkalniškių (ir ne tik) mintys dėl pristatytos gyventojams planuojamos ūkinės veiklos paukštyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.

Girkalnio gyventojų laiškas

„Išanalizavus UAB „Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno (viščiukų/ broilerių auginimas ir realizavimas), kuri bus vykdoma Pakalniškių kaime, Girkalnio seniūnijoje, Raseinių r. savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, nustatyti tikrovės neatitinkantys faktai.

2016 metų vasara. Girkalnio seniūnė J. Šaulienė rodo judėjimo RASAI valdybai  planuojamo Girkalnio paukštyno statybos vietą.
2016 metų vasara. Girkalnio seniūnė J. Šaulienė rodo judėjimo RASAI valdybai planuojamo Girkalnio paukštyno statybos vietą.

Rašoma, kad pasirinkta vietovė yra atoki.Tikrovėje artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamo paukštyno nutolę apie 220 m pietvakarių kryptimi (Pakalniškių kaimas), 370 m šiaurės rytų kryptimi (Dvareliškių kaimas). Artimiausi paviršiniai vandens telkiniai Girkalnio II tvenkinys (nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos (sklypo) nutolęs daugiau kaip 630m (šiaurės, šiaurės rytų kryptimi), Girkalnio I tvenkinys (nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos(sklypo) nutolę daugiau kaip 970 m (šiaurės, šiaurės rytų kryptimi). 900 m iki Girkalnio pagrindinės mokyklos ir Girkalnio vaikų darželio. 700 m atstumu esančiame Girkalnyje, 2011 m. surašymo duomenimis, buvo 877 gyventojai.

Minima, kad su įmonės teritorija nesiriboja jokie viešosios paskirties pastatai bei rekreacinės zonos. Kas tada yra šios vietovės, nutolusios nuo planuojamo objekto?

  1. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta Raseinių r. sav., Girkalnio mstl. (Girkalnio sen.) – apie 2 km.
  2. Girkalnio mstl. žydų senosios kapinės Raseinių r. sav., Girkalnio mstl. (Girkalnio sen.) – apie 1,5 km.
  3. Girkalnio mstl. žydų žudynių vieta ir kapas Raseinių r. sav., Girkalnio mstl. (Girkalnio sen.) – apie 1,5 km.
  4. Kapas Raseinių r. sav., Girkalnio mstl. (Girkalnio sen.)
  5. Rašytojo, dramaturgo Aleksandro Fromo-Gužučio kapas Raseinių r. sav., Girkalnio mstl. (Girkalnio sen.) – apie 2 km.
  6. Naukaimio piliakalnis su gyvenviete Raseinių r. sav., Naukaimio k. (Girkalnio sen.) – apie 900 m. Kelias į šią vietovę ribojasi su planuojamo objekto teritorija.
  7. Vokiečių civilinės kapinės – apie 300 m.
  8. Maro aukų kapas – apie 250 m.

Teigiama, kad vietovė nėra reikšminga visuomeniniu požiūriu.

Šioje vietoje gali iškilti naujasis paukštynas.
Šioje vietoje gali iškilti naujasis paukštynas.

Pastačius šį objektą, vietovė taps ne tik nereikšminga, bet ir nepatraukli sveikatai patrauklių investicijų pritraukimui.

Pabrėžiama, kad planuojamos ūkinės veiklos (įskaitant esamą foninę taršą) sąlygota aplinkos oro tarša padidės nežymiai, tačiau leistinos normos bet kuriuo atveju nebus viršijamos nei sklype, nei už jo ribų. Tačiau neatsižvelgiama į tai, kad dabartiniu metu artimoje teritorijoje yra pakankamai taršos šaltinių:

Teritorijoje yra 36 gyvulininkystės ūkiai su 293 galvijais, kurie gali būti potencialūs požeminio vandens teršėjai (mėšlas, srutos), 1 – didelio pavojingumo Girkalnio kiaulių kompleksas (laikoma 10000 kiaulių), nutolęs nuo miestelio vos už 2,5 km, bei Girkalnio mst. (pačiame miestelyje) nuotekų valymo įrenginiai – pavojus ypatingai didelis. Teigiama, kad atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį bei sąlygojamą taršą, tikėtina, kad planuojamas objektas būtų priskirtas vidutinio pavojingumo objektui. Iš kiekvienos paukštidės teršalai į aplinkos orą bus išmetami per 18 taršos šaltinių. Teršalų išskirs 107,305 t per metus, mėšlo pagaminama apie 12000 t per metus. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius neplanuoja naudoti išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitas taršos bei jos poveikio mažinimo priemones. Dezinfekcijai bus naudojami sveikatai pavojingi biocidai omnicidas ir virocidas, kurie po aerozolinio išpurškimo veiksmingi išliks 7 d., išdžiūvę per ventiliacines angas bus paskleisti į aplinką. Amoniako kiekio mažinimui bus naudojamas probiotikas, taip pat purškiamas aerozoliu. Netikime, kad teršalai nepasklis į didesnę negu įmonės teritoriją ir žymiai nepadidins esamą foninę taršą.

Atliekant triukšmo modeliavimą planuojamiems transporto srautams nustatyti, neatsižvelgta į esamus transporto srautus šiltuoju metų periodu, kai vyksta intensyvūs lauko darbai ir juda ūkininkų technika. Penki stambūs ūkininkai gyvena Girkalnio miestelyje, todėl su sunkiasvore technika į savo laukus važiuoja per miestelio centrą, pro mokyklą ir maisto prekių parduotuvę, kurios yra įkalnėje, kur transportas išmeta daugiausia teršalų. Centrine gatve į laukus vežamos srutos iš UAB Girkalnio kiaulių komplekso, iš aplinkinių kaimų ūkininkai veža grūdus į Kalnujuose  įsikūrusį  Agrokoncerno grūdų supirkimo punktą. Pastačius paukštyną, prie dabartinių mobilių triukšmo ir oro taršos šaltinių prisidėtų dvi krovininės mašinos per savaitę pašarų atvežimui, paukščių atvežimas 20 krovininių mašinų per metus ir 3000 t broilerių išvežimas 30 krovininių mašinų per metus, kraiko atvežimui 3 sunkiasvorės mašinos prieš ciklo pradžią (iš viso bus po 6 ciklus kiekvienoje paukštidėje) ir 12000 t mėšlo išvežimui 2 krovininės mašinos per savaitę, kuro atvežimui 3 krovininės mašinos per savaitę, gaišusių paukščių išvežimas du kartus per savaitę. Dabartiniu metu pagrindinė miestelio gatvė apverktinos būklės, lopas ant lopo. Padidėjus transporto srautui, be atnaujinimo gali tapti nepravažiuojama. Neatsižvelgta į šalia miestelio esančios autostrados Kaunas–Klaipėda keliamą triukšmą. Planuojamo statyti objekto aptarnaujančio transporto judėjimas bus papildomas triukšmo ir taršos šaltinis, kuris  neigiamai veiks gyventojų sveikatą.

Prie galimų pavojų ir ekstremalių situacijų nustatyta, kad UAB „Agrovera“ bendrovės veikla labiausiai nukentėtų sutrikus elektros energijos tiekimui iš skirstomųjų tinklų.

Neįvertinta paukščių ligų ekstremali situacija. Nenumatyta paukščių gaišenų užkasimo vieta.

Paukščių gripo virusai H5N1, H5N7 ir H5N9 pavojingi ir žmonėms. Oficialiai nustačius paukščių gripą, gali būti priimtas sprendimas 3 km spinduliu skersti visus paukščius ir saugiai sunaikinti, o 10 km spinduliu ribojamas paukščių ir žmonių judėjimas. Miestelio gyventojai būtų priversti dėvėti apsaugos priemones.

Konstatuojamas galimas nereikšmingas nekilnojamojo turto kainų sumažėjimas dėl psichologinio poveikio, nemalonios asociacijos su paukštyno veikla. Tuo pačiu pabrėžiama, kad metodikos, kuri leistų įvertinti nekilnojamojo turto kainos pokytį dėl tam tikrų pokyčių teritorijoje, nėra. Tas nereikšmingas, turi reliatyvią reikšmę. Milijonieriui ir šimto tūkstančių praradimas yra nežymus, o paprastam žmogui, visą gyvenimą investavusiam į turtą, ir keliasdešimt eurų yra dideli pinigai. Kas kompensuos šiuos praradimus? Manome, kad kainų pokytis bus reikšmingas. Kas norės įsigyti nekilnojamąjį turtą taršios įmonės kaimynystėje?

Ataskaitoje išskirtume vieną pagrindinę paukštyno teigiamybę, kad bus sukurtos 6–8 darbo vietos vietiniams gyventojams. Tačiau vieta buvo parinkta kaip tinkamiausia numatomai veiklai, atlikus transporto, infrastruktūros, inžinerinio aprūpinimo, preliminarią analizę, nekreiptas dėmesys į žmonių užimtumą, bedarbystę.

Daugiau teigiamybių neįžvelgiame, nes ateinanti įmonė mūsų rajone neregistruota, mokesčių rajonui nemokės, vandenį naudos savo gręžinio, rajono vandentvarkos įmonė pelno negaus. Kraikui bus naudojamos sausos pjuvenos, kurios Raseinių rajone negaminamos, todėl pelno rajono verslininkai neturės.

Gyventojų nuomonė dėl šių statybų nesikeičia nuo 2016 metų vasaros.
Gyventojų nuomonė dėl šių statybų nesikeičia nuo 2016 metų vasaros.

Išanalizavus grafines išraiškas matome, kad teršalai ir triukšmas veiks gyventojų gyvenamąją ir žemdirbiškąją aplinką, kas turės įtakos žmonių sveikatos pablogėjimui.Analizuojant pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, susidaro įspūdis, kad ji parengta vadovaujantis pasenusia informacija, dirbant kabinete ir nemačius tiriamos aplinkos, remiantis bendrais Raseinių rajono tyrimo ir stebėjimo rezultatais. Įvertinus realią situaciją, planuojamo paukštyno veikla darys neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, socialinei aplinkai, nekilnojamojo turto vertei, kultūros paveldo ir saugotinų teritorijų apsaugai. Pagarbiai – Girkalnio gyventojai.“

Skaitytojų komentarai

Redakcija gavo gana nemažą pluoštą jūsų minčių ir komentarų šia tema, todėl pabandysiu juos apžvelgti.

Štai Jonas iš Nemakščių mano, kad Girkalnio gyventojai, pasisakydami prieš paukštyno statybas, neįvertina iki galo, kokią žalą šis jų sprendimas padarys rajonui: pasklis po visą šalį žinia, jog Raseinių rajone nelaukiami investitoriai, todėl jie ieškos kitų vietų, kitų rajonų, „o mes liksime it musę kandę“.

Regina iš Raseinių džiaugiasi, jog galų gale žmonės patys ėmėsi spręsti, kaip jiems gyventi, kokias statybas leisti, o kokias ne. „Ilgą laiko tarpą už mus sprendė valdžia, kur kokią smarvę statyti, o kur ne, todėl labai džiaugiuosi Girkalnio žmonių sąmoningumu ir raštingumu. Gal tai bus pirma kregždė, pažadinusi ne tik Girkalnį, bet ir visą rajoną“, – mano skaitytoja.

Didžioji dalis girkalniškių, atėjusių į paukštyno pristatymą 2017 metais, nepalaiko šios idėjos ir šio projekto.
Didžioji dalis girkalniškių, atėjusių į paukštyno pristatymą 2017 metais, nepalaiko šios idėjos ir šio projekto.

Girkalniškė Janina sako, jog dar praėjusiais metais į miestelio gyventojų susirinkimą dėl planuojamos paukštyno statybos buvo atvykę Raseinių krašto ateities sąjūdžio žmonės bei rajono Tarybos atstovas Romaldas Zubiela ir jau tada aiškiai žmonėms buvo pasakyta: „Čia Jūs gyvenate, čia Jūsų namai ir niekam nevalia be Jūsų sutikimo čia įsikurti“. Manau, kad tai mums, girkalniškiams, buvo pirmoji žinia – negalima tylėti, reikia bandyti įrodyti tiek planuojamo paukštyno savininkams, tiek miestelio gyventojams, kokią žalą gamtai ir kiekvienam gyvenvietės žmogui atneštų ši statyba. Tą mes ir darome ir tikime, jog šios nelaimės pavyks išvengti“.

Bronius iš Viduklės stebisi girkalniškių nenoru priimti paukštyną ir mano, kad tai senjorų, kurie įsivaizduoja vištą kaip nešvarią ir dvokiančią, įsivaizdavimas.“ Šiandien yra tokios technologijos, kurios  ne tik vištų išmatas, bet ir daugelio kitų gyvūnų ar gyvulių gali padaryti bekvapėmis. Verkiame, kad nėra darbo kaime, nėra investicijų, gyvenama iš pašalpų, o kai tik atsiranda kažkoks pajudėjimas – mes už šakių“, – teigia pašnekovas.

„Nelabai tikiu, kad girkalniškiai, rimtai išanalizavę, apsvarstę ir įsigilinę, nuspręs paukštyno statybos likimą. Turime daug pavyzdžių, kaip buvo paveikiami rinkėjai visuose rinkimuose, pradedant Seimo, baigiant savivaldybių, todėl manau, kad ir čia gali pasikartoti tas pats scenarijus: būsimo paukštyno savininkas turtingas žmogus, kas jam pamaloninti vieną ar kitą gyventoją dėl palankaus balsavimo?“ – rašo Antanas iš Raseinių.

Dėkoju visiems skaitytojams už išsakytas mintis, o Jums, mieli skaitytojai, pažadu: pasidalinsime su Jumis Girkalnio miestelio gyventojų balsavimo dėl  planuojamo  paukštyno statybos rezultatais.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI